Elcentral
I lägenheten finns en elcentral med automatsäkringar och jordfelsbrytare.

Element
Elementens värme regleras av termostaten. Om luftväxlingen runt termostaten hindras av till exempel gardiner eller nära stående möbler blir termostaten varmare än rummet och termostaten stryper då värmetillförseln. Termostaten bör motioneras varje år på vår och höst för att fungera bra.

Bakom de flesta elementen finns även ett filter som byts ut regelbundet. Se avsnitt ”Ventilation” nedan. Föreningen köper in dessa filter gemensamt och kostnaden debiteras lägenhetsinnehavaren.

Köksfläkt
Om du funderar på att byta köksfläkt är det viktigt att den nya fläkten är av typen Futurum/Franke modell 240-10 eller motsvarande, med timerstyrt spjäll. De egenskaper som finns hos denna kåpa, och är viktiga för hela husets fläktsystems funktion, är:

1. Stängt returspjäll vid avstängd fläkt och
2. Begränsad motor-/blåseffekt

Det går inte vid ombyggnader att installera en fläkt av annan modell än den Futurumfläkt som installerades från början eftersom det kommer att ändra husets ventilationsförhållanden, dvs. ventilationsbalans och utsugsfunktion i grannlägenheterna kommer att försämras. Kontakta gärna styrelsen om du behöver mer information!

Golvvärme
Bad-/duschrum är utförda med vattenburen golvvärme. I samtliga lägenheter finns en reglerventil i badrummet (sitter i en lucka under handfatet) med vilken man kan reglera golvvärmen. 

Kranar
Droppande kranar och rinnande toaletter behöver åtgärdas snarast då föreningen får bekosta den högre vattenkostnad som kan bli följden. Om du inte klarar att åtgärda felet själv kan fastighetsskötaren, i mån av tid, hjälpa till. Byte av packning eller armaturer bekostar du själv. Nya kranar måste vara godkända för installation i Sverige för att få installeras. (Detta för att klara vattentryck över 10 bar.) Tänk på att eventuella fel som uppstår om man har installerat kranar av annan modell inte alltid täcks av ditt försäkringsbolag.

Toalettstol
Problem som uppkommer med flottören i toaletter av ursprunglig modell åtgärdas av fastighetsskötaren på föreningens bekostnad.

Ventilation

Bakom elementen under fönstren finns ett filter som byts inom ett visst intervall, omkring vart tredje år. Föreningen upphandlar filter och administrerar bytet i samtliga lägenheter vid ett tillfälle, ofta i samband med en av städdagarna. Du får meddelande i god tid om när detta ska göras och kostnaden debiteras bostadsrättsinnehavaren.

Elementens värme regleras med termostaten. Om luftväxlingen runt termostaten hindras av till exempel gardiner eller nära stående möbler blir termostaten varmare än rummet och termostaten stryper då värmetillförseln.

Ovanför spisen finns ett filter som ska rengöras eller bytas ut regelbundet. Filtret hindrar olja och matfett att nå fläkten och imkanalen ovanför så att brännbara avlagringar fastnar.

Beroende på hur mycket mat som lagas kan filtret behöva rengöras ganska ofta ibland med några veckors mellanrum. Om filtret är skadat ska det ersättas av ett likvärdigt med samma funktion. Föreningen kontrollerar rengöring genom stickprovskontroller vid sotning.

Vid byte av köksfläkt måste den nya fläkten vara en Futurum/Franke modell 240-10 eller motsvarande. Se under avsnittet ”Köksfläkt” ovan.